Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van MELETA Import & Export B.V. / José Eber Europe gebruikt worden.
Eventuele prijswijzigingen en fouten op productpagina’s van José Eber Europe zijn onder voorbehoud.

Alle rechten voorbehouden aan:

José Eber Europe / MELETA Import & Export B.V.
Roosendaalseweg 55
4876 AB  Etten-Leur

BTW: NL853806032B01
KvK-inschrijfnummer: 60200111

ALGEMENE VOORWAARDEN:

ARTIKEL 1: IDENTITIJD VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: MELETA Import & Export B.V.

Handelend onder de naam/namen:

– José Eber Europe

Vestigingsadres:

Roosendaalseweg 55
4876 AB  Etten-Leur

Telefoonnummer: 076 887 71 24

E-mailadres: info@joseeber.eu

KvK-nummer: 60200111

Btw-nummer: NL853806032B01

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van José Eber Europe zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van de op dat moment geldende algemene voorwaarden aanvaardt.

1.3 Algemene voorwaarden kunnen door José Eber Europe ten alle tijden gewijzigd worden.

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door José Eber Europe worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van José Eber Europe worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door José Eber Europe ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van José Eber Europe zijn vrijblijvend en José Eber Europe behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 José Eber Europe behoudt zich ten alle tijden het recht om verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door José Eber Europe. José Eber Europe is gerechtigd zonder opgaaf van reden bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien een bestelling niet door José Eber Europe wordt geaccepteerd, deelt José Eber Europe dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 3. LEVERING EN VERZENDING

3.1 De wijze van verzending wordt door José Eber Europe bepaald, tenzij anders is overeengekomen.

3.2 José Eber Europe is niet aansprakelijk voor vertragingen in het verzend traject.

3.3 Leveringstijden gelden steeds voor benadering en in geen geval kan José Eber Europe voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van leveringstijd aansprakelijk worden gesteld.

3.4 José Eber Europe is niet aansprakelijk voor verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het transport.

3.5 Producten welke niet op voorraad zijn worden niet automatisch nagezonden.

José Eber Europe zal de koper hier binnen vijf werkdagen van op de hoogte stellen.

De koper heeft dan de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten op onze website zijn in euro’s, inclusief 6% of 21% BTW, exclusief verzendkosten.

4.2 Voor bestellingen met een afleveradres buiten Nederland worden tarieven van de reguliere post gehandhaafd.

ARTIKEL 5. BETALINGEN

5.1 Betaling dient voor de levering (tenzij anders is overeengekomen) overgeboekt te worden op:

ABN AMRO Rekening: NL69 ABNA 0607 2807 19 ten name van MELETA Import & Export B.V.

IBAN : NL69 ABNA 0607 2807 19

BIC/SWIFT : ABNANL2A

Onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

5.2 Via Ideal.

5.3 Via Paypal.

ARTIKEL 6. GARANTIE / RUILEN

6.1 Goederen kunnen binnen acht (8) dagen na factuurdatum worden geruild mits de verzegeling van de verpakking niet verbroken, beschadigd, opnieuw dichtgeplakt etc is.

De klant is ervan op de hoogte dat haarproducten vallen onder de groep cosmetica en behoeven ivm hygiene niet te worden geaccepteerd door José Eber Europe voor omruiling als de verpakking verbroken, beschadigd, opnieuw dichtgeplakt etc is.

6.2 José Eber Europe geeft enkel geld retour mits er aan artikel 6.1 wordt voldaan.

6.3 (Verzend)Kosten die gemaakt worden om goederen te ruilen zijn voor rekening van de koper.

6.4 Niet aangetekend retourzenden is voor eigen risico van de koper.

6.5 Na retourzending binnen een termijn van acht (8) dagen heeft de klant 2 maanden de tijd om een nieuwe bestelling te plaatsen voor eenzelfde bedrag of meer.

6.6 De koper is verplicht te controleren of de bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling.

Eventuele afwijking in kleuren, texturen en of modellen, voor zover acceptabel kunnen niet geretourneerd of geruild worden.

Indien dit niet het geval is dient de koper dit binnen acht (8) dagen na aflevering te melden per e-mail aan José Eber Europe onder vermelding van de naam van de koper, het bestelnummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.

José Eber Europe zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat het artikel niet wordt geaccepteerd op gegronde redenen.

Wordt binnen dit termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens José Eber Europe terzake van enig gebrek.

6.7 Foto’s van de producten op de website van José Eber Europe zijn slechts ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

6.8 José Eber Europe kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor schade die geleden wordt door onjuiste verzendingen met onjuiste artikelen.

6.9 José Eber Europe behoudt zich ten alle tijden het recht om prijzen,verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.

6.10 José Eber Europe ruilt geen producten en/of geeft geen geld retour op gebruikte goederen welke in goede staat verkeren.

6.11 Een retour zending wordt pas omgeruild waneer deze door José Eber Europe ontvangen en goedgekeurd is.

ARTIKEL 7. KLACHTEN

7.1 Klachten over kwaliteit dienen binnen veertien (14) dagen na aankoop schriftelijk te worden vermeld met daarbij een duidelijke uiteenzetting van de klacht.

Wordt binnen deze termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens José Eber Europe terzake van enig gebrek.

7.2 José Eber Europe neemt uitsluitend de klacht van de officiele koper, zoals in het klantenbestand bekend, in behandeling.

7.3 De koper is verplicht alle medewerking te verlenen aan José Eber Europe welke nodig is om de klacht in alle redelijkheid op te lossen.

7.4 Om de klacht te behandelen dienen alle producten binnen dertig dagen (30) na aankoopdatum retour te worden gestuurd.

Producten die niet binnen deze termijn retour gestuurd worden zullen niet in aanmerking komen voor de klachtbehandeling.

Halve leveringen worden niet aangenomen als volledige klacht.

7.5 Indien er tijdens de behandeling twijfel onstaat over het product dient de behandeling direct te worden gestaakt en dient er contact met José Eber Europe te worden opgenomen.

7.6 Producten die reeds chemisch behandeld zijn komen niet in aanmerking voor de klachtbehandeling.

7.7 José Eber Europe geeft geen garantie op verkeerd gebruik van producten.

7.8 José Eber Europe is niet aansprakelijk voor de arbeid van derden.

7.9 Retour zending geeft geen garantie voor vergoeding.

7.10 De klant wordt geacht zijn/haar eigen verantwoording te nemen wanneer er een probleem ontstaat waar José Eber Europe geen schuld aan heeft.

7.11 De klant wordt geacht een klacht in alle eerlijkheid te melden.

Indien er sprake is van verdraaide feiten zal José Eber Europe de klacht niet in behandeling nemen of onderzoek stop zetten.

José Eber Europe is gerechtigd om niet langer haar producten te leveren aan klanten welke niet ter goeder trouw zijn.

7.12 Een vergoeding bestaat uitsluitend uit eenzelfde product als het aangekochte product en niet in een vergoeding van geld of gemaakte kosten aan derden.

Indien een product niet meer op voorraad is zal een tegoedbon worden aangemaakt met een gelijke waarde van het aangekochte product.

Deze tegoedbon kan vrij worden besteed in de webwinkel van José Eber Europe.

7.13 Over verworpen klachten kan niet worden gecorrespondeerd.

ARTIKEL 8. RETOURZENDINGEN

8.1 Voor alle retourzendingen gelden de volgende regels:

Verstuur een e-mail naar info@joseeber.eu onder vermelding van uw naam, factuurnummer en de reden van retourzending.

Bij een nieuw product dient het artikel binnen acht (8) dagen na de dag waarop u José Eber Europe heeft gecontacteerd betreffende de retourzending retour gezonden te worden.

Bij een nieuw product mag de verzegeling niet verbroken zijn.

Bij een nieuw product dient de verpakking ongeschonden te zijn.

Kosten voor retourzendingen zijn voor de koper tenzij er door José Eber Europe een onjuiste levering is gedaan.

Niet aangetekend retourzenden is voor risico van de koper.

José Eber Europe is niet verantwoordelijk voor de vermissing of vertraging van een retourzending.

Onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde retourzendingen worden niet door José Eber Europe geaccepteerd.

De koper dient de artikelen dusdanig te verpakken dat beschadiging wordt vermeden.

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over wanneer alle betalingen door de koper aan José Eber Europe zijn voldaan.

ARTIKEL 10. VRIJWARING

10.1 De koper dient José Eber Europe te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op José Eber Europe jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door José Eber Europe geleverde zaken.

10.2 José Eber Europe is niet verantwoordelijk voor schade, fysiek of psychisch, welke is ontstaan door ondeskundig gebruik. Het gebruik van de José Eber styling tools geschiedt geheel op eigen risico.

ARTIKEL 11. BEVOEGDE RECHTER

11.1 Bij geschillen is de rechter van de plaats van onze vestiging, of ter onzer keus bevoegd.

ARTIKEL 12. COPYRIGHT

12.1 Het is verboden om al het tekst en beeldmateriaal van José Eber Europe te gebruiken, te kopieren en te verspreiden.